wtorek 18 czerwca 2024     Elżbieta, Paula, Marek
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Radny pyta Prezydent odpowiada
Publikujemy odpowiedź Prezydenta Gorzowa na interpelację radnego Marcina Guci w sprawie ulicy Kostrzyńskiej.

Pan Marcin Gucia Radny Rady Miasta

Dotyczy: interpelacji z dnia 25.12.2013r.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25.12.2013 r. dotyczącą zasadności budowy przez Miasto dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej, uprzejmie wyjaśniam:

1. Ulica Kostrzyńska jest podstawową drogą komunikacji dla mieszkańców ul. Kostrzyńskiej i okolicznych ulic, a także sąsiednich gmin Bogdaniec i Witnica, dla których miasto Gorzów Wlkp. stanowi główne miejsce pracy. W „małych” podgorzowskich miejscowościach takich jak Bogdaniec, Jenin i Łupowo, które pełnią funkcję sypialni dla Gorzowa mieszka obecnie ok. 5 tys. osób.
Ponadto gwoli wyjaśnienia nadmieniam, iż znaczenie drogi i jej istotności nie ocenia się tylko na podstawie oszacowania ile osób wzdłuż niej mieszka, ale również powinno się wziąć pod uwagę skąd i dokąd dana droga prowadzi. Ul. Kostrzyńska łączy najkrótszą drogą Gorzów z Kostrzynem i dalej – Berlinem i służy w ten sposób większości mieszkańców Gorzowa, a nie tylko mieszkańcom wskazanych przez Pana ulic.

2. Szacowane na ok. 116 mln zł koszty kompleksowej przebudowy ul. Kostrzyńskiej dotyczące odcinka drogi o długości 4,5 km (biorąc pod uwagę, iż na odcinku ok. 3 km planuje się budowę dwóch nitek jezdni, łącznie zostanie wykonanych ok. 7 km nowej drogi) będą rozłożone w czasie na okres 6-7 lat. Przebudowa ul. Kostrzyńskiej dotyczyć będzie budowy nowej nitki, przebudowy istniejącej ul. Kostrzyńskiej, budowy nowego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi, budowy nowej sieci uzbrojenia podziemnego w tym: oświetlenia i bardzo istotnej dla tej części miasta - kanalizacji deszczowej, dzięki której będzie możliwe odprowadzenie wód deszczowych z ul. Kostrzyńskiej, a także ulic i osiedli usytuowanych wzdłuż ul. Kostrzyńskiej.
Brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z m.in. ul. Minerów, Nad Wartą, Artylerzystów, Warzywnej, Dąbroszyńskiej, Kirasjerów, Marynarki Wojennej powoduje obecnie liczne niedogodności dla mieszkańców tych okolic: podtopienia i zalewanie posesji, nieprzejezdność dróg gruntowych, jednocześnie uniemożliwiając Miastu wykonanie jakichkolwiek skutecznych remontów i wykonanie nowych nawierzchni w tym rejonie. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej z uwagi na jej usytuowanie i klasę drogi wiąże się również z koniecznością wykonania szeregu zabezpieczeń środowiskowych, do których obligują Miasto aktualne i bardzo restrykcyjne przepisy ochrony środowiska dotyczące m.in. ochrony przed hałasem, zabezpieczeniem wód podziemnych i powierzchniowych. Szacowane koszty wykonania ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i separatorów sięgają ok. 3 mln zł. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników rozstrzyganych w ostatnich dwóch latach postępowań przetargowych można przyjąć, iż koszty przebudowy ul. Kostrzyńskiej będą o ok. 20% - 25% niższe niż wartość kosztorysowa zadania. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres planowanej przebudowy ul. Kostrzyńskiej nieporozumieniem jest więc porównywanie kosztów wykonania remontu ul. Estkowskiego obejmującego wykonanie jedynie nakładki asfaltowej z kompleksową przebudową ul. Kostrzyńskiej.

3. Kwestia S3. Na Zachodniej Obwodnicy Miasta w ciągu S 3 istnieją 2 węzły (Północ i Południe) organizujące ruch w każdym kierunku. Można więc wysnuć na tej podstawie przypuszczenie, że kto będzie w przyszłości planował dostać się na S 3 jednym lub drugim węzłem, robi tak już dzisiaj. Budowa drugiej nitki S 3 nic tu nie zmieni. Inaczej ma się natomiast sprawa z węzłem Gorzów Zachód. Otóż węzeł ten komunikuje dziś jedynie kierunek: Kostrzyn z kierunkiem: Zielona Góra.
Obecnie nie istnieje on dla ruchu z miasta. Tak więc, gdy wraz z powstaniem drugiej jezdni Zachodniej Obwodnicy Miasta w ciągu S 3 powstanie również pełen węzeł na Wieprzycach, spowoduje to powstanie nowej możliwości wjazdu na S 3. Nie twierdzę, że stanie się on głównym elementem komunikacji miasta z S 3, jak mogłoby wynikać z Pana interpelacji, ale że zwiększy się ruch na Kostrzyńskiej z tego właśnie powodu, zmniejszając odpowiednio ruch do pozostałych węzłów (szczególnie Gorzów Północ), nawet jeżeli będzie to tylko ta garstka mieszkańców Gorzowa, którą Pan oszacował.

4. Budowa nowego mostu granicznego w Kostrzynie nie pociągnie za sobą, jak pisze Pan „rzesz Rosjan” chcących jechać ul. Kostrzyńską. Zwiększenie ruchu z Kaliningradu do Niemiec zwiększy za to z pewnością podpisanie umowy o ruchu bezwizowym pomiędzy Unią Europejską i Federacją Rosyjską, lub ewentualnie tylko objęcie ruchem bezwizowym w pełnym zakresie mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego. Jeżeli chciałby Pan uzyskać dane do dalszych wnikliwych analiz, próbkę następstw takich decyzji pobrać można w województwie Warmińsko-Mazurskim, gdzie obowiązuje tzw. mały ruch graniczny. Uprzedzając uwagę, że nie jest jeszcze znana data zawarcia takiej umowy z Federacją Rosyjską, spieszę z wyjaśnieniem, że inwestycje strategiczne, a za taką Miasto uznaje ul. Kostrzyńską, planuje się z adekwatnym strategicznym horyzontem. Ale nawet zawarcie tych umów nie zwiększy ruchu obywateli rosyjskich na ul. Kostrzyńskiej. Oni będą się z pewnością poruszać po DK nr 22. Tyle że większe zatłoczenie DK 22 zaowocuje z dużym prawdopodobieństwem przeniesieniem części pojazdów na DW 132, czyli tym samym na ul. Kostrzyńską. To nie Rosjanie, ale lepiej zorientowani w lokalnych realiach mieszkańcy naszych okolic zdecydują się na jazdę DW 132 do Kostrzyna i do Niemiec, jeżeli droga ta będzie niegorsza technicznie, krótsza, a do tego podobnie zatłoczona. Nawiasem mówiąc już dziś ruch na DW 132 jest na większości odcinków większy, niż na DK 22.

5. Inną zupełnie kwestią jest most w Kostrzynie, a właściwie dwa mosty. Po pierwsze w Kostrzynie nie ma dziś mostu, którym może pojechać ruch ciężarowy. Ponadto obecny most graniczny jest w niemalże katastrofalnym stanie. Tak więc, jak dojdzie do skutku zapowiadana przez GDDKiA budowa nowego mostu w lokalizacji zbliżonej lub pokrywającej się z usytuowaniem obecnej przeprawy, którego nośność pozwoli na dopuszczenie ruchu ciężarowego, to wówczas na zachód od naszego miasta powstanie źródło ruchu ciężarowego, który kierując się na wschód, do Gorzowa wjedzie ul. Kostrzyńską (dziś taki ruch trafia do Gorzowa ul. Szczecińską z przejścia granicznego w Krajniku lub ul. Kasprzaka – ze Świecka). Z przekazywanych wcześnie informacji wynikało, że planowana jest budowa mostu granicznego Kostrzyn – Północ, można tym samym zakładać zwiększenie ruchu na DW 132 (szczególnie, jeżeli wraz z budową mostu nie zostanie jednocześnie stworzony nowy system dróg krajowych do jego obsługi). Otóż dziś ruch samochodów osobowych w części kieruje się DK 22 omijając miasto Kostrzyn. W przypadku powstania północnej obwodnicy Kostrzyna ciężko zakładać, że ktoś najpierw ominie Kostrzyn, żeby później cofać się przez miasto do drogi krajowej, mając do dyspozycji zmodernizowaną, krótszą drogę wojewódzką.

6. „Natężenie ruchu”. Z Pana interpelacji wynika, że całość ruchu w i z kierunku Szczecina (tj. 10.997 pojazdów) trafia na ul. Myśliborską. Wnioskuję zatem, że w opinii Pana bezzasadna była również budowa Zachodniej Obwodnicy Miasta, gdyż nikt nią nie jeździ. Jeżeli tak jest faktycznie, to skąd na tej obwodnicy wg GDDKiA znalazło się 10.443 pojazdów, jeżeli wszystkie 10.997 pojazdów jadących do i z kierunku północnego „skierował” Pan na ul. Myśliborską.

7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. nr 56 zatwierdzonym Uchwałą nr LXV/1045/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w rejonie ulic Dobrej i Saperów jest wyznaczony obszar przewidziany na cele mieszkaniowe dla budownictwa wielorodzinnego. Biorąc pod uwagę brak w mieście terenów przewidzianych pod budownictwo wielorodzinne jest wielce prawdopodobne, iż powstanie tam nowe osiedle mieszkaniowe.

8. W swojej interpelacji podnosi Pan również, że „Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że niezwykle trudnym będzie pozyskanie dofinansowania tej drogi ze środków europejskich, gdyż wg najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze z perspektywy budżetowej 2014-2020 nie będą mogły być przeznaczone na remonty dróg lokalnych”. Przytoczone zdanie oznacza, że nie ma Pan dostatecznej wiedzy o kierunkach wydatkowania środków w nowej perspektywie budżetowej (chyba że zna Pan jakieś jeszcze nowsze przepisy, niż zatwierdzony przez Radę Ministrów i przekazany do Komisji Europejskiej projekt Umowy Partnerstwa), o statusie ul. Kostrzyńskiej, która nie jest drogą lokalną, planach inwestycyjnych, które zakładają coś więcej niż remont. Choć z jednym należy się z Panem zgodzić: podważanie zasadności realizacji inwestycji (zaakceptowanej z resztą wcześniej przez Radę Miasta) z pewnością nie pomaga w procesie przekonywania dysponenta środków pomocowych i w efekcie może uczynić pozyskanie wsparcia „niezwykle trudnym”, niezależnie od zapisów programowych dotyczących realizacji projektów w ramach polityki spójności.

Reasumując: zasadność przebudowy ul. Kostrzyńskiej do drogi dwujezdniowej wynika z następujących przesłanek:
1. ul. Kostrzyńska jest elementem ciągu komunikacyjnego łączącego najkrótszą drogą Gorzów Wlkp. z Berlinem,
2. stanowi połączenie dla części miasta z drogą S 3,
3. istnieje czytelna perspektywa pozyskania dofinansowania dla realizacji niniejszej inwestycji oparta na następujących przesłankach:

1) jest to projekt wynikający ze Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Cel strategiczny 2: Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna, Cel operacyjny 2.1. Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w tym rozwój infrastruktury drogowej poprzez zapewnienie skomunikowania węzłów dróg sieci TEN-T (droga S3) z siecią dróg niższych kategorii,

2) założenia projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 132 w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. są także zgodne z zapisami projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” dotyczącymi Osi Priorytetowej 5. Transport, Priorytet Inwestycyjny 7.2. zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, Cel szczegółowy Osi Priorytetowej 5: 7.2.1 Poprawa przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w województwie poprzez pełne włączenie regionu w transeuropejskie sieci transportowe,

3) plany Miasta Gorzowa w tym zakresie są komplementarne do działań Zarządu Województwa dotyczących zrealizowanych inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 na odcinku od Gorzowa do Kostrzyna nad Odrą realizowanymi ze wsparciem Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza, w ramach projektów: "Rozwój MŚP w powiecie gorzowskim" oraz „Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim”,

4) planowana inwestycja jest komplementarna do projektów planowanych do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz działań, których realizacja zakłada pozyskanie współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tedeusz Jędrzejczak


12 grudnia 2013 21:19, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


najlepiej rozjechać czołgiem
Anonim_2768, 15.12.2013, 19:09, 178.183.178.57 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"KiB" S.C. Usługi Projektowe Tomasz Bukartyk Andrzej Kujawa

ul. Walczaka 25 lok. 406, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 00 64
branża: Projektowe biura <czytaj dalej>

Pizza z automatu
Czego na Gontowcowym szlaku zabraknąć nie może? Oczywiście budowli gontem ... <czytaj dalej>
Za nami NSK 2024
Refleksje nie tylko z drugiego dnia NSK. Sobotni spacer po Nocnym ... <czytaj dalej>
Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
W pierwszym Muzeum Muminków
Specjalnie tak wycelowaliśmy pobyt w Tampere, by wypadł dokładnie w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4c.jpg
admin ego:
Co z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
List otwarty organizacji pracodawców do samorządów ze Związku Miast Polskich ... <czytaj dalej>
admin ego:
Po prostu Ii
Ii okazało się bardzo ciekawym miastem. Ludzie najczęściej zatrzymują się ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4245:
Najlepsze koncerty i imprezy odbywają sie w pobliżu i z dala od Gorzowa
na dniach miasta gdzie można napic się piwa przy stoliku, zjesc kieł <czytaj dalej>
Anonim_4245:
wolę stereo.
miejsce pod katedrą nie nadaje się na koncerty
chyba że służy to tylko i wyłącznie urzędnikom magistratu żeby spstryk <czytaj dalej>
Anonim_4381:
NSK to piękna twarz Gorzowa... <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
A studentki Kristinki z Jeninka nie widać ... <czytaj dalej>
Anonim_4375:
):-)
Z.M.P. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej