czwartek 29 lutego 2024     Lutosław, Roman, Teofil
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
List otwarty do Prezydenta Gorzowa

Publikujemy list otwarty Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie do Prezydenta.

Szanowny Panie Prezydencie,
Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi publicznymi wypowiedziami Pana na temat stanu i działalności Uczelni.

W skład Konwentu, do którego kompetencji należy m.in. monitorowanie działalności uczelni, szczególnie w zakresie jej współpracy w regionie, oraz informowanie opinii publicznej o działaniach tej placówki, wchodzą m. in. Wicewojewoda Lubuski, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Wiceprezydent Miasta Gorzowa, starostowie siedmiu powiatów, Lubuski Kurator Oświaty, jak również przedstawiciele środowiska gospodarczego, jak: Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezes Lubuskiego Klastra Metalowego, Prezes ZIPH Prezes Zarządu Holding-ZREMB Gorzów S.A., i inni.

Panie Prezydencie, jako Konwent informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim kształci obecnie ponad 2600 studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Strukturę Uczelni tworzą cztery wydziały: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego (który prowadzi studia na 2 kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe); Ekonomiczny (z 3 kierunkami: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie - I i II stopnia); Humanistyczny (oferujący 5 kierunków: filologię obcą – angielska, niemiecka, włoska, filologię polską – I i II stopnia, kulturoznawstwo, pedagogikę, turystykę i rekreację); Techniczny (prowadzący studia inżynierskie na 4 kierunkach: informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn oraz energetyka). W 16-tym roku swojej działalności Uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia na czternastu kierunkach (w tym 10 licencjackich i 4 inżynierskie) oraz studia drugiego stopnia na dwóch kierunkach filologia polska (od 2009 r.) i zarządzanie (od 2013 r.).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska gospodarczego w 2009 roku powołano Instytut Techniczny (obecnie Wydział Techniczny), który prowadzi studia inżynierskie: informatykę (od 2009 r.), mechanikę i budowę maszyn (od 2010 r.), inżynierię bezpieczeństwa (od 2013r.) oraz od obecnego roku energetykę.

Dotychczas mury Uczelni opuściło ponad 14 tysięcy absolwentów, wśród których wielu odnajdujemy w środowisku jako znanych polityków, działaczy samorządowych, dynamicznych przedsiębiorców, dziennikarzy czy pracowników naukowych.

Obecnie w Uczelni pracuje 336 pracowników, w tym 209 naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, z dominującą liczbą ponad 70% zatrudnionych na pierwszym etacie t.j. podstawowym miejscu pracy, w tym: 7 profesorów tytularnych, 16 profesorów nadzwyczajnych i 69 doktorów. Ten imponujący odsetek (w 1998 r. pierwszo etatowi nauczyciele stanowili tylko 5% kadry) świadczy o dbałości władz Uczelni o rozwój jej pracowników. Trzon obecnej kadry stanowią naukowcy, którzy, jako pierwszo etatowi pracownicy gorzowskiej PWSZ osiągnęli stopień doktora (38 osób) i doktora habilitowanego (4 osoby). Łącznie w całej kadrze awansowały naukowo 73 osoby, zdobywając stopnie doktora (44) i doktora habilitowanego (22) oraz tytuł profesora (7).
Nasza Uczelnia dysponuje bogatą, doskonale wyposażoną bazą. Łącznie kompleksy przy ulicach: Chopina, Teatralnej, Myśliborskiej, Kazimierza Wielkiego, Łokietka to 29 880 m² powierzchni pomieszczeń dydaktycznych.

Studenci i pracownicy korzystają z 40 wyposażonych w sprzęt audiowizualny sal wykładowych (o łącznej liczbie 4095 miejsc), 69 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych (łącznie 1578 miejsc), 15 sal komputerowych (z 242 stanowiskami), 10 specjalistycznych laboratoriów i pracowni (łącznie 153 stanowiska), studia nagrań, 2 auli , biblioteki (oferującej w czytelniach 150 stanowisk do pracy, w tym 110 wyposażonych w komputery, z dostępem do szerokopasmowego Internetu; ponad 80 000 tytułów książek; 150 tytułów czasopism), hali sportowej i pomieszczeń socjalnych. Dom Studenta dysponuje bazą liczącą 229 pokoi, które są przeznaczone dla ponad 500 studentów.

Jedynym budynkiem przygotowanym do działalności dydaktycznej, który Uczelnia otrzymała, była kamienica przy ul. Łokietka. Pozostałą, piękną dziś, bazę budowano z wielkim wysiłkiem od podstaw. Od Miasta Gorzów Wielkopolski Uczelnia otrzymała aktem darowizny w 2001 r. wyeksploatowany 11-kondygnacyjny budynek po bursie międzyszkolnej przy ul. J. Piłsudskiego oraz w 2003 roku zrujnowany budynek pokoszarowy (w kompleksie przy ul. F. Chopina), będący wcześniej stołówką wojskową. Pozostałe budynki (wymagające remontu, a w niektórych wypadkach odbudowy) wykupione zostały przez PWSZ od Skarbu Państwa w latach 2000-2002 – jako mienie powojskowe oraz od Prezydenta Miasta (budynki przy ul. Teatralnej) w 2000 r.. W zakupione i w większości zrujnowane budynki zainwestowano środki o łącznej wartości ok. 68 860 000 zł, w tym ok. 17 640 000 ze środków unijnych, ok. 19 300 000 z dotacji budżetowych oraz ok. 31 920 000 z funduszy własnych, czyli wygospodarowanych przez PWSZ. Ponadto w roku 2009 Uczelnia zakupiła od właściciela prywatnej Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej budynki wraz z wyposażeniem za łączną kwotę 6 900 000 zł. Sumując, wkład finansowy Uczelni w bazę naukowo-dydaktyczną wyniósł ponad 55 mln zł. W bieżącym roku przyznano PWSZ kolejną dotację unijną w wysokości 9 mln zł na budowę laboratorium środowiskowego niezbędnego w procesie kształcenia i nauki na kierunkach inżynierskich, prowadzonych na Wydziale Technicznym naszej Uczelni. Ze środków własnych oraz dzięki darowiznom dokonanym przez producentów maszyn i urządzeń, a także przy pomocy przedsiębiorców, wyposażono w czasie ostatnich miesięcy 4 laboratoria dla kierunków technicznych inżynierskich.

Jak na bardzo krótki okres rozwoju szkoły wyższej, bo tylko 15 lat, to są to naszym zdaniem bardzo duże osiągnięcia. Wiele uczelni o dłuższym stażu i tradycji nie może pochwalić się takimi osiągnięciami.

Poza w/w darowizną nieruchomości Urząd Miasta Gorzowa w tych 15-tu latach udzielił dofinansowania do działalności Uczelni w łącznej wysokości 400 000zł. Dla porównania Prezydent i Rada Miasta Zielonej Góry dofinansowują Uniwersytet Zielonogórski średniorocznie kwotą kilku milionów złotych.

Działalność PWSZ wpływa na rozwój Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego, zapewnia miejsca pracy. W formie dotacji centralnej pozyskuje rocznie około 20 milionów złotych głównie na fundusz płac, które w dużej części trafiają na rynek gorzowski. W skali 15 lat Uczelnia wprowadziła na obszar Gorzowa ponad 300 mln zł., a formie podatku do kasy miasta Gorzowa trafiło ponad 6 milionów złotych.

W oparciu o przedstawione powyżej dane stwierdzić należy, że wypowiedź Pana Prezydenta z dnia 21 sierpnia br. opublikowana na łamach „Gazety Lubuskiej” oraz wypowiedzi w „Radio Gorzów” odbiegają rażąco od stanu rzeczywistego dotyczącego rozwoju Uczelni (jej stanu, liczby studentów, rozwoju naukowego pracowników itd.). Wszelkie informacje o działalności Uczelni znajdują się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz są przekazywane na cyklicznych posiedzeniach członkom Konwentu.

Podawanie nieprawdziwych informacji przez Pana i Pana Zastępców wpływa na obniżenie prestiżu studentów oraz absolwentów Uczelni, którzy stanowią obecne i przyszłe kadry urzędów, jednostek oświaty i podmiotów gospodarczych. Takie działanie wpływa także negatywnie na postrzeganie PWSZ przez otoczenie i potencjalnych kandydatów na studia, co może przekładać się na niższy poziom rekrutacji ale także na błędne wybory miejsca swojego kształcenia i dalszego życia młodych mieszkańców Aglomeracji Gorzowskiej a szczególnie Gorzowa Wielkopolskiego.

Panie Prezydencie.
Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim prosi o niedegradowanie dotychczasowego rozwoju i dorobku Uczelni, a przez to także jej absolwentów, pracowników i studentów. Polityczne i medialne pomniejszenie roli Uczelni, która jest jedyną placówką w mieście, z takim szerokim obszarem kształcenia, szkalowanie i pomawianie jej przekłada się, niestety, na ograniczenie rozwoju Miasta – w zakresie administracyjnym, kulturowym, oświatowym, gospodarczym, a szczególnie ekonomicznym i technicznym.

Uważamy, że wprowadzanie w błąd społeczeństwa poprzez upublicznianie nieprawdziwych informacji, mających negatywny wpływ na rozwój całego środowiska gorzowskiego, Aglomeracji Gorzowskiej, a szczególnie na rozwój i karierę zawodową młodych mieszkańców regionu gorzowskiego jest niegodne i naganne, a w przyszłości skutkować może negatywnie w wielu obszarach działalności społecznej i gospodarczej.

Konwent PWSZ
im. Jakuba z Paradyża Gorzowie Wielkopolskim


Członkowie Konwentu:
1. mgr inż. Roman Mizerny – Przewodniczący Konwentu
2. prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
3. dr Przemysław Słowiński
4. dr Arkadiusz Wołoszyn
5. dr Andrzej Kuciński
6. dr Jacek Jaśkiewicz
7. dr Dorota Skrocka
8. dr Małgorzata Trocka
9. dr Beata Orłowska
10. mgr Roman Gawroniak
11. ks. dr Grzegorz Cyran
12. mgr Jan Świrepo
13. mgr Maciej Szykuła
14. mgr Alina Nowak
15. mgr Bogna Ferensztajn
16. mgr Józef Kruczkowski
17. mgr Zbigniew Szumski
18. mgr Andrzej Bycka
19. mgr Arkadiusz Mazepa
20. mgr Tadeusz Dąbroś
21. mgr Wiesław Pietruszak
22. mgr Grzegorz Gabryelski
23. mgr Jerzy Korolewicz
24. mgr Andrzej Graczykowski

Foto Wikipedia


23 września 2014 12:25, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


mgr Alina Nowak - to wice też podpisała list?
ciekawa sprawa...
Anonim_9677, 23.09.2014, 13:05, 80.52.240.58 ##

To pismo tworzyła sama pani rektor czy jej studenci? Ani o niej, ani o studentach, a tym bardziej o tzw. uczelni nie świadczy to najlepiej... Ta "uczelnia" szkodzi młodym ludziom oraz językowi polskiemu."w tych 15-tu latach", "W 16-tym roku swojej działalności" - tak nawet w gimnazjum nie piszą! Poza tym prezydent pytał o finanse i liczbę studentów na kierunkach i specjalnościach. No, ale najlepiej zarzucić innymi danymi, nieprawda?
ortograf, 23.09.2014, 15:51, 83.20.179.186 ##

uczony Adalberto się odezwał!
Anonim_3436, 23.09.2014, 16:30, 81.190.172.205 ##

Więcej magistrów to już tam złapać nie mogli?Nawet święty nie pomógł!
Anonim_4838, 24.09.2014, 23:58, 89.228.149.143 ##

Papier wszystko potrafi przyjąć a podpisow na pewno tyle nie zebrano ale wzięto je z listy obecności wykladowcow na stolowce
ewelina, 06.10.2014, 21:08, 83.20.193.19 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Aureus" Pracownia Złotnicza Andrzej Piętka

ul. Stara 2, Gorzów Wlkp.
tel. 95 781 46 77
branża: Jubilerstwo - detal <czytaj dalej>
"Drwęga Nieruchomości"

ul. Pocztowa 124 /13, Gorzów Wlkp.
tel. 602 393 030
branża: Nieruchomości - kupno, sprzedaż, wynajem <czytaj dalej>
"Herz-Polska" Sp. z o.o.

ul. Makowa 11, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 86 84
branża: Samochody - części, akcesoria - hurt <czytaj dalej>

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ... <czytaj dalej>
#MamyNaToRadę
#MamyNaToRadę! Rusza platforma internetowa z bezpłatnymi poradami dla rodziców. We współpracy ... <czytaj dalej>
Półpasiec pozostawia długotrwałe dolegliwości
Półpasiec oczami pacjentów: ból i brak informacji o chorobie oraz ... <czytaj dalej>
Ukraina też walczy o Polskę
„Ludzie ludziom ten zgotowali los” - Zofia Nałkowska. Pozwolę sobie przypomnieć ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4c.jpg
admin ego:
E-papierosy – plaga w polskich szkołach
E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dziewiąty cud świata
Wracamy na ścieżki Bohuslänu położonego nad cieśniną Skagerrak w północno-zachodniej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Marek z Rybakowa:
Dla Gorzowian ważniejsza jest elektryfikacja linii Krzyż - Kostrzyn i reaktywacja linii do Szczecina przez Myślibórz .Do Zielonej nie ma po co ... <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Czy jest takie zapotrzebowanie pasażerów?
Czy tylko fani komunikacji kolejowej lobbują że by im sie takie coś marzyło?

Mieszkam <czytaj dalej>
Anonim_1513:
Nooo, rewelka!
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_8262:
Słowo " Wielkopolski" kojarzy się z terenami gdzie szanuje się pracę, chce się bogacić, postępować wg pewnych zasad i bycia zdyscyp <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim i w Wielkopolskim chciałbym umrzeć. Tak do wczoraj myślałem. Ale skoro mogłem zmienić nazwisko, to i na <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej