wtorek 18 czerwca 2024     Elżbieta, Paula, Marek
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Tak działała rada miasta
Publikujemy wystąpienie przewodniczącego rady miasta Jerzego Sobolewskiego na zakończenie kadencji.

Podsumowanie z działalności Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w kadencji 2010 – 2014

Wysoka Rado, Panie Prezydencie,Szanowni Państwo

Kończy się VI kadencja samorządów gmin Rzeczypospolitej, trwająca od 21 listopada 2010 roku. Czas podsumować ten okres. Chciałbym pokrótce przypomnieć Państwu czym zajmowaliśmy się w ciągu tych czterech lat.

Od 26 października 2011r.pełnię obowiązki Przewodniczącego tej Rady. Wcześniej funkcję tą sprawowała radna Pani Krystyna Sibińska, która uzyskała mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2 grudnia 2010r. wybrano na funkcję wiceprzewodniczących:
p.Grażynę Wojciechowską
p.Jana Kaczanowskiego
p.Mirosława Rawę.
W 2012r. p.Grażynę Wojciechowską zastąpił p.Jakub Derech-Krzycki.

W wyniku złożenia mandatów przez:
p.Urszulę Stolarską /w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp./
Krystynę Sibińską /w związku z objęciem mandatu Posła RP/
Stefana Sejwę /w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Radnymi zostali:
Od 29.12.2010r. p.Izabella Szafrańska-Słupecka
Od 23.11.2011r. p.Marcin Gucia
Od 30.05.2012r. p.Grażyna Ćwiklińska

Konsekwencją tych zmian były także zmiany składów osobowych działających stałych komisji rady tj: Komisji Spraw Społecznych, Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Budżetu i Finansów, Gospodarki i Rozwoju i Rewizyjnej.

Pod względem politycznym Rada VI-tej kadencji była dość stabilna.
Zmiany personalne nastąpiły w 4 klubach radnych funkcjonujących w Radzie.
W trakcie kadencji radny Marek Kosecki zasilił klub Prawa i Sprawiedliwości. Radny Jerzy Wierchowicz i radna Grażyna Wojciechowska zrezygnowali z członkostwa w klubie „Nadzieja dla Gorzowa” , p.Paweł Leszczyński odszedł z klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej natomiast p.Grażyna Ćwiklińska opuściła klub radnych Platforma Obywatelska. Tym samym 4 radnych Rady Miasta stało się radnymi niezależnymi.

Tak więc :
Klub Platformy Obywatelskiej pod przewodnictwem Roberta Surowca kończy kadencję w składzie 7 osób,
Klub Prawo i Sprawiedliwość pod przewodnictwem Marka Surmacza w składzie 7 osób,
Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej pod przewodnictwem Marcina Kurczyny w składzie 4 radnych oraz
Klub” Nadzieja dla Gorzowa” pod przewodnictwem Jakuba Derecha-Krzyckiego w składzie 3 osób.

Zmiany polityczne na pewno nie pozostały bez wpływu na pracę rady ,sądzę jednak ,że nie były one na tyle istotne by wpłynąć na merytoryczną pracę rady bądź jej komisji.
Rada jako organ uchwałodawczy i kontrolny bez większych przeszkód wykonywała swe ustawowe i statutowe obowiązki. Świadczy o tym podjęta w ciągu tych czterech lat ilość uchwał - 844 ogółem jak i 856 złożonych interpelacji.
Odbyliśmy łącznie z dzisiejszą 76 sesji z tego 18 na wniosek Prezydenta Miasta i 6 na wniosek klubów i radnych Rady Miasta.
Debatowano nad 23 projektami uchwał przygotowanymi przez radnych. Obywatele przedłożyli do Rady Miasta 2 inicjatywy dotyczące budowy pomników upamiętniających „ Żołnierzy Wyklętych” i Wincentego Witosa.
Rada Miasta w wypowiadała się również w istotnych sprawach dla mieszkańców miasta poprzez podejmowane stanowiska-ogółem 24.
Dotyczyły one między innymi w budowy drogi ekspresowej S- 3, prywatyzacji Wojewódzkiego Szpitala , zagospodarowania obiektów poszpitalnych przy ul.Warszawskiej czy budowy Ośrodka TVP w Gorzowie Wlkp.

W drodze stanowisk ustanawiano także w kolejnych latach sposób podkreślenia ważnych lokalnych problemów: I tak:
2011rok obchodziliśmy jako „Rok Dzieci i Młodzieży”
Rok 2012 poświęciliśmy problemom Rodziny,
W 2013 roku zajmowaliśmy się Wielokulturowością Miasta Gorzowa Wlkp. a obecny 2014 był „Rokiem Dialogu”.

Efektem pracy Rady jest również wypracowanie , przyjęcie bądź monitorowanie kilku dokumentów o charakterze programowym dla rozwoju i przyszłości miasta. Pozwolę sobie przypomnieć Państwu najważniejsze z nich, na których pracowaliśmy:

Pod koniec V kadencji Rada Miasta przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. w horyzoncie czasowym od 2010 do 2020 roku. Dokument o kapitalnym znaczeniu planistycznym wytyczającym kierunki rozwoju miasta zawarte w misji programowej , którą jest „Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako stabilnego ośrodka o charakterze regionalnym - największego miasta środkowego pogranicza polsko-niemieckiego oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Realizacja wizji odbywa się w czterech obszarach: Oświacie i nauce, Polityce prospołecznej ,Ładzie przestrzennym oraz Ochronie środowiska. Corocznie poprzez debatę i ocenę przygotowanych przez Prezydenta Miasta raportów weryfikowaliśmy stopień i zaawansowanie realizacji zadań zawartych w Strategii.

Monitorowaliśmy uchwalone w 2003r.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp.- dokument sporządzony dla obszaru całego miasta , porządkujący politykę przestrzenną i umożliwiający w sposób racjonalny wykorzystywać przestrzeń dla zrównoważonego rozwoju miasta . Dwukrotnie nowelizowany. Zgromadzony w nim zasób informacji wykorzystywany jest do opracowywania programów gospodarczych i inwestycyjnych, ofert lokalizacyjnych dla potencjalnych inwestorów czy wykorzystywany przy promocji miasta. Jest także niezbędnym instrumentem kształtowania polityki przestrzennej przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na podstawie Studium Rada tej kadencji uchwaliła 6 miejscowych planów zagospodarowania różnych obszarów miasta umożliwiając tym samym podjęcie inwestycji rozwiązujących problemy komunikacyjne i rozwój gospodarczy między innymi w rejonie ulic: Żwirowej, Czereśniowej i Walczaka, Al.11 Listopada i ul.Olimpijskiej, a także w rejonie ul.Myśliborskiej-Brukselskiej, pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kujawską i Kanałem Ulgi. Ponadto przystąpiono do opracowania 4 planów dla obszarów położonych w południowej i północnej części miasta.

Zmieniający się stan prawny jak i w dużej części dezaktualizacja zapisów obowiązującego Studium spowodowały, iż w sierpniu br. podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Miasta Gorzowa Wlkp.

Do 2013r. realizowaliśmy Wieloletni Plan Inwestycyjny służący do racjonalnego i długofalowego zarządzania miastem w zakresie zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem potencjału finansowego i możliwością pozyskiwania środków Unii Europejskiej.

W kwietniu 2013 roku podjęliśmy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych-miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizowanego do 2015 roku. Program umożliwiający kompleksowe podejście do trwałej preferencji obszarów zdegradowanych, powodujący ożywienie gospodarcze i społeczne tych terenów a także otwierający drogę do pozyskiwania środków unijnych na realizację zawartych w nim zadań.

Dokonaliśmy aktualizacji obowiązującego do 2015 roku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji PWiK Sp.z o.o. w Gorzowie Wlkp.- projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 finansowanego ze środków Funduszu Spójności UE.

W grudniu 2013 roku po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwalono Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Plan realizowany będzie w latach 2014-2025.

Realizując cele nowej polityki regionalnej podjęliśmy uchwałę dotyczącą realizacji programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest to nowy rodzaj współpracy samorządów, miast, otaczających je gmin i województwa , które wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania. Fundusze na ich realizację będą pochodzić z tzw. rezerwy programowej oraz z RPO.

Ważną dla miasta inicjatywą było usankcjonowanie uchwałą RM utworzenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Założycielem tego podmiotu są: ZUO Sp. zo.o., Lubuski Klaster Metalowy, miasto Gorzów Wlkp. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Głównym obszarem zainteresowania GOT-u są projekty związane z technologiami środowiskowymi obejmujące między innymi niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz unieszkodliwianie odpadów.

W ramach ochrony środowiska podjęliśmy uchwałę o realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” tzw. ”Kawkę” ,w ramach którego za ponad 63 mln zł zrealizowana zostanie budowa sieci ciepłowniczej i przyłączenie do niej starej substancji tzw. ”Nowego Miasta” ogrzewanej dotychczas przy użyciu pieców węglowych.

Zajmowaliśmy się także problemem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w tym wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach szeroko rozumianej polityki gospodarczej monitorowaliśmy realizację Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Gorzowa Wlkp. uchwalonego na lata 2012-2016.

Nasze działania obejmowały również bardzo ważne dla mieszkańców sfery życia z zakresu polityki społecznej, kultury, oświaty czy sportu.

W latach 2012- 2014 podjęliśmy uchwały i ocenialiśmy wdrażanie:
Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp.
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Programu „Karta Dużej Rodziny”,
Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców obowiązującego do 2017 roku,
Programu Ochrony zdrowia Psychicznego- realizowanego do 2015 roku.
Przyjęliśmy Strategię rozwoju kultury do 2020 r. oraz Strategię rozwoju gorzowskiej oświaty a także ocenialiśmy Program Długoletniej Strategii Zarządzania Marką Gorzów, której celem jest identyfikacja i promocja
Gorzowa na zewnątrz.

Realizując swą funkcję kontrolną Rada rokrocznie analizowała sprawozdania z funkcjonowania spółek i zakładów budżetowych miasta i dysponowania majątkiem komunalnym. Wnosząc aportem majątek miasta stworzyliśmy dobre możliwości rozwoju PWiK. Naszymi decyzjami wyposażono w majątek MZK przekształcanego z zakładu budżetowego w Spółkę z o.o.
Wzmacniając pozycję GTBS na rynku mieszkaniowym miasto odkupiło udziały od ościennych gmin –Sulęcina i Strzelec Krajeńskich.

Rokrocznie uchwalaliśmy kolejne budżety miasta i ocenialiśmy ich wykonywanie.
Od 2012 roku staramy się o ich uspołecznienie tworząc tzw. ”budżet obywatelski”, gdzie w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą współdecydować o przeznaczeniu części środków na wskazane zadania poprawiające jakość życia w naszym mieście. Dzięki tym inicjatywom powstało już kilka placów zabaw, zmodernizowano oświetlenie uliczne, wyremontowano odcinki chodników, powstały boiska przyszkolne. Tegoroczne doświadczenia wskazują jednak ,że należy przepracować obowiązujące dotychczas procedury.

W świetle naszych zainteresowań pozostawały sprawy składanych projektów na wykorzystywane środki pomocowe, realizacja inwestycji miejskich czy problem bezrobocia w mieście.
Często nie bez wewnętrznych sporów i dyskusji osiągaliśmy w końcu kompromis. Tak było zwykle przy podziale środków na funkcjonowanie sportu, łączenia instytucji kultury oraz przy rozwiązywaniu problemów społecznych.

Doceniając zasługi w działalności społecznej lub zawodowej Rada Miasta tej kadencji wyróżniła 159 mieszkańców Honorową Odznaką Miasta Gorzowa Wlkp. „Za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta” a dwóm znamienitym obywatelom: p.Teresie Klimek, p. Edwardowi Korbanowi nadano godność Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wlkp.

Wysoka Rado,
W tym krótkim wystąpieniu warto także wspomnieć o zaangażowaniu Radnych w prace poszczególnych komisji.

Komisja Spraw Społecznych w ciągu 4 lat funkcjonowania odbyła 58 posiedzeń w tym 8 wyjazdowych. W pracach komisji dominowały tematy z zakresu form i metod opieki społecznej, szczególnie w kontekście zmieniających się w tym względzie przepisów prawnych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucji zajmujących się szeroko pojętą działalnością społeczną, bezpieczeństwem publicznym, problemami bezrobocia w mieście, profilaktyką i patologią społeczną oraz podstawową opieką zdrowotną. Członkowie komisji wielokrotnie wizytowali placówki i instytucje będące w gestii jej działania. Między innymi:
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im.Brata Krystyna, Hospicjum Św.Kamila, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im.Marie Juchacz, Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski, Towarzystwo Pomocy im.Brata Alberta, Obiekt Mieszkalnictwa Chronionego i Środowiskowego Domu Samopomocy, Pogotowie Opiekuńcze gdzie na bieżąco zapoznawała się z ich funkcjonowaniem, problemami w działalności statutowej, wykorzystywaniem zapisanych w budżecie miasta środków finansowych oraz ich potrzebami i perspektywami na przyszłość. Wnioski przekazywano Prezydentowi Miasta bądź innym zainteresowanym podmiotom.

Komisja Kultury i Sportu i Promocji odbyła 59 posiedzeń, w tym 6 wyjazdowych.
Przedmiotem działań komisji były sprawy funkcjonowania instytucji kultury , stowarzyszeń sportowych, bazy turystycznej i rekreacyjnej . W oparciu o przedkładane dokumenty, projekty uchwał i podczas wyjazdowych posiedzeń komisji, jej członkowie rozwiązywali trudne problemy wynikające najczęściej z nie dofinansowania tych sfer działania samorządu.

Komisja Oświaty i Wychowania odbyła 61 posiedzeń podczas których debatowano nad sprawami szkolnictwa i placówek oświatowych, możliwości wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym, remontach placówek oświatowych i opiniowaniem przedstawianych przez Prezydenta Miasta projektów uchwał .Rozpatrywano również wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Komisja Gospodarki i Rozwoju odbyła 83 posiedzenia, w tym 47 wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów. Zajmowała się szeroko pojętą infrastrukturą komunalną miasta. Opiniowała i rozpatrywała projekty uchwał dot. realizacji inwestycji, przygotowanych planów zagospodarowania przestrzennego, problemami ochrony środowiska, , problemami rewitalizacji zasobów komunalnych, funkcjonowaniem miejskich spółek, zakładów budżetowych i fundacji oraz współpracą gospodarczą w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Komisja Budżetu i Finansów odbyła 83 posiedzenia. Spektrum jej zainteresowań zdominowały sprawy gospodarki finansowej miasta. Członkowie komisji analizowali przedkładane Radzie projekty uchwał dotyczące budżetu miasta, opiniowali propozycje przyznania dotacji na realizację zadań w
dziedzinie kultury i sportu, finansowanie działań z zakresu miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , finansowanie działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Wiele uwagi poświęcono analizie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zakłady budżetowe i spółki z udziałem miasta. Ocenie poddawano stan realizacji inwestycji miejskich. Komisja również badała zasadność poszczególnych wniosków komisji Rady pod kątem uwzględnienia ich w budżecie miasta. Opiniowała uchwały okołobudżetowe i kolejne budżety miasta.

Komisja Rewizyjna na swych 67 posiedzeniach zajmowała się kontrolą i oceną realizowanych przez Prezydenta zadań. Między innymi badała takie sprawy jak:
Realizację budowy Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i technologii, analiza skutków zawartego kontraktu na realizacje Grand Prix na Żużlu, analizowała działania Prezydenta związane z umowami i porozumieniem z deweloperem w związku ze sprzedażą gruntu i budową centrum Handlowego na Zawarciu i realizacją zadania Miejskie Centrum Sztuki, badała budowę mieszkań komunalnych przy ul.Zbąszyńskiej, sprawę prawidłowości prowadzenia handlu przy ul.Żwirowej przy Bramie „B” Cmentarza Komunalnego. Analizowała prawidłowość wykorzystania środków finansowych przez Miejskie Centrum Kultury, finansowanie Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, raport Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta.

Corocznie oceniała wykonanie budżetu miasta i przygotowywała wnioski w sprawie absolutorium. Wnioski pokontrolne przedkładane były Prezydentowi Miasta.
Efektem prac powołanej przez Radę komisji doraźnej było dokonanie wyboru ławników do sądów powszechnych w kadencji na lata 2012-2015.

Szanowni Państwo,
Sądzę, że nie zmarnowaliśmy tych 4 lat. Miasto sukcesywnie się rozwija. Dzięki nowym zakładom w podstrefie Baczyna przybywa nam nowych miejsc pracy. Powstały nowe boiska przyszkolne i place zabaw. Na miarę naszych możliwości wykonano remonty w szkołach , oddaliśmy do użytku wyremontowane ulice w tym Kobylogórską, Sybiraków, Dekerta, Podmiejską, Dobrą, Warszawską, Matejki , odcinki nowo wybudowanych chodników, nowo przebudowane skrzyżowania. Inwestujemy w infrastrukturę techniczną i transport. Na Starym Rynku ponownie tryska Fontanna Paucscha. Być może nie są to oszałamiające dokonania inwestycyjne, ale tyle i aż tyle udało nam się zrobić w tej kadencji.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Piastując przez te 4 lata mandat radnego mieliśmy świadomość oczekiwań mieszkańców od władz samorządowych. Byliśmy pewni, że dobre przygotowanie uchwał i mądry podział środków finansowych zapewni ich właściwą realizację. Na ile sprostaliśmy temu zadaniu ocenią mieszkańcy w nadchodzących wyborach. Jestem przekonany że pozostawiamy miasto z perspektywą dobrego, dalszego rozwoju .

Na koniec chciałabym serdecznie podziękować za współpracę panu Prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi , zastępcom Prezydenta pani Ewie Piekarz , pani Alinie Nowak ,p.Stefanowi Sejwie.Składam podziękowania także pani Skarbnik Małgorzacie Zienkiewicz i p.Jackowi Jeremiczowi –Sekretarzowi Miasta.Gorąco dziękuję za współpracę dyrektorom i prezesom Instytucji Miejskich, dyrektorom i pracownikom samorządowym, przedstawicielom działających w mieście stowarzyszeń i organizacji społecznych. Serdecznie dziękuję za pomoc w organizowaniu prac rady wiceprzewodniczącym rady, dziękuję radnym, i wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozkwitu naszej małej ojczyzny.

Jerzy Sobolewski
Przewodniczący Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.

12 listopada 2014 16:10, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Szubert Maria Sklep Obuwniczy

ul. Sikorskiego 6, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 02 93
branża: Obuwie - detal <czytaj dalej>
"Zakład Mechaniki Pojazdowej" S.C.

ul. Warszawska 160, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 31 30
branża: Samochody - silniki, mechanika <czytaj dalej>

Pizza z automatu
Czego na Gontowcowym szlaku zabraknąć nie może? Oczywiście budowli gontem ... <czytaj dalej>
Za nami NSK 2024
Refleksje nie tylko z drugiego dnia NSK. Sobotni spacer po Nocnym ... <czytaj dalej>
Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
W pierwszym Muzeum Muminków
Specjalnie tak wycelowaliśmy pobyt w Tampere, by wypadł dokładnie w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - uniejow.jpg
admin ego:
Co z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
List otwarty organizacji pracodawców do samorządów ze Związku Miast Polskich ... <czytaj dalej>
admin ego:
Po prostu Ii
Ii okazało się bardzo ciekawym miastem. Ludzie najczęściej zatrzymują się ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4245:
Najlepsze koncerty i imprezy odbywają sie w pobliżu i z dala od Gorzowa
na dniach miasta gdzie można napic się piwa przy stoliku, zjesc kieł <czytaj dalej>
Anonim_4245:
wolę stereo.
miejsce pod katedrą nie nadaje się na koncerty
chyba że służy to tylko i wyłącznie urzędnikom magistratu żeby spstryk <czytaj dalej>
Anonim_4381:
NSK to piękna twarz Gorzowa... <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
A studentki Kristinki z Jeninka nie widać ... <czytaj dalej>
Anonim_4375:
):-)
Z.M.P. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej