poniedziałek 27 maja 2024     Juliusz, Magdalena, Jan
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Zarząd województwa o strategii rozwoju
Trwają konsultacje rządowego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 22 stycznia Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w tej sprawie, w którym formułuje uwagi do dokumentu. Zwrócono w nim uwagę m.in. na zwiększenie centralizacji w polityce regionalnej, brak sprecyzowania roli strategii ponadregionalnych oraz brak rozwiązań umożliwiających skuteczne finansowanie polityki regionalnej. Poniżej treść stanowiska.

1. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR2030) trafnie formułuje wyzwania dla polityki regionalnej. Kwestie demograficzne, innowacyjności, kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury technicznej i społecznej, spójności terytorialnej czy efektywności zarządzania są przy obecnych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych kluczowe i wymagają interwencji w ramach polityki regionalnej. Powinny być one jednak uzupełnione i uspójnione z celami i kierunkami działań wskazanymi w części programowej np. w kwestiach związanych ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami na rynku pracy (migracje zarobkowe) czy zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska.

2. Niepokojące jest zwiększenie centralizacji w polityce regionalnej. Projekt KSRR2030 w wielu miejscach zapowiada rosnącą rolę rządu w kształtowaniu polityki regionalnej na poziomie subregionalnym, a nawet lokalnym oraz tworzenie nowych struktur centralnych. Jest to widoczne chociażby w zamiarze powołania Centrum Wsparcia Doradczego czy w planowanym mechanizmie Porozumień Terytorialnych, które dopuszczają zawieranie uzgodnień pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego z pominięciem szczebla wojewódzkiego. Jest to niespójne z przywołaną w projekcie zasadą subsydiarności oraz określoną w ustawie o samorządzie województwa odpowiedzialnością samorządu województwa za prowadzenie polityki rozwoju województwa. Proces ten powinien odbywać się w uzgodnieniu z samorządami województw i z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa.

3. Nieuzasadnionym przejawem centralizacji jest również zamierzenie utworzenia programu skierowanego do najsłabszych gospodarczo obszarów (Program 2020+) zarządzanego z poziomu krajowego. Ze względu na złożoność i specyfikę regionalną, a nawet lokalną problemów występujących na terenie różnych województw, skuteczniejsze byłoby przyporządkowanie do RPO realizowanych

w województwach, w których zdiagnozowane zostały takie obszary (gminy), dodatkowej, dedykowanej alokacji środków na ich wsparcie. Potwierdzeniem tej tezy mogą być uwagi zgłaszane przez przedstawicieli miast średnich z województwa lubuskiego, które wskazują na nie zawsze trafnie ukierunkowaną ofertę w ramach realizowanego z poziomu centralnego wsparcia dla miast średnich.

4. Zwiększenie nacisku na wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo (w tym miast średnich i małych) jest słuszne. Nie powinno to jednak wykluczać dalszego istotnego wsparcia dla funkcji miast wojewódzkich, które są kluczowe dla konkurencyjności regionów („motory rozwoju”). Ograniczenie OSI obligatoryjnych wyłącznie do obszarów zmarginalizowanych i tracących funkcje, które zauważyć można w projekcie KSRR2030 może okazać się nieefektywne. Wsparcia wymagają szczególnie mniejsze miasta wojewódzkie, niebędące metropoliami jak Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, które wykazują deficyty w innowacyjności, sferze B+R, szkolnictwie wyższym i innych funkcjach metropolitalnych, a które pełnią funkcję biegunów konkurencyjności regionów (w KSRR2030 brakuje analizy zróżnicowania miast wojewódzkich). Wobec powyższego, Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) określone jako obligatoryjne należy uzupełnić o miasta wojewódzkie, zgodnie z zapisami

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w części „Wyzwania rozwojowe miast”.

5. Projekt KSRR2030 nie precyzuje roli strategii ponadregionalnych, takich jak Strategia Rozwoju Polski Zachodniej. Słusznie zaakcentowano konieczność wzmacniania współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, ale ogólne zapisy są niewystarczające. KSRR2030 powinna wprost określać konkretne instrumenty realizacji projektów wskazanych w strategiach ponadregionalnych i ich wsparcia np. jako projektów pozakonkursowych lub w formie preferencji w ramach krajowych programów operacyjnych.

6. Z zastrzeżeniem uwag zgłoszonych w punkcie 3, w przypadku utrzymania Programu 2020+ zarządzanego z poziomu centralnego, powinien on obejmować zasięgiem wszystkie gminy zdiagnozowane jako zmarginalizowane. Przeważająca część Programu 2020+ zaproponowana w projekcie KSRR2030, ma być zaadresowana do obszarów, które korzystać będą mogły również z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dublowanie wsparcia). Jednocześnie wiele gmin o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej m.in. zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, przy tak zaplanowanej interwencji nie będzie miało możliwości skorzystać z żadnego dedykowanego wsparcia z poziomu krajowego. W projekcie uwzględnić należy ponadto zaktualizowane dane wskazujące obszary problemowe, zgodnie z przygotowanym na potrzeby Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju raportem z 2018 r. (mapa OSI obligatoryjnych powinna być corocznie aktualizowana).

7. Proponowany w projekcie KSRR2030, układ Obszarów Strategicznej Interwencji pomija znaczną część zachodniej Polski, w której również występują problemy rozwojowe, zdiagnozowane w rządowej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Wskazać należy na specyfikę zachodniego pogranicza i konieczności jego wsparcia, w kontekście sąsiedztwa z silnym partnerem niemieckim. Współpraca transgraniczna, ale również konkurencja i zagrożenie wysysania zasobów przez podmioty z Niemiec, w pełni uzasadniają potrzebę osobnego Programu dla Polski Zachodniej. Wsparcie zachodniego pogranicza, służące utrzymaniu spójności terytorialnej państwa, uznać można wręcz jako polską rację stanu.

8. Pozytywnie ocenić należy utrzymanie dotychczasowego mieszanego systemu implementacyjnego polityki regionalnej opartego o regionalne programy operacyjne zarządzane przez samorządy województw i programy krajowe zarządzane przez rząd. Regiony udowodniły skuteczność w zarządzaniu funduszami UE, czego dowodem są zatwierdzone przez Komisję Europejską sprawozdania z realizacji regionalnych programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013.

9. Realizacja kontraktu terytorialnego przez stronę rządową nie spełnia przypisanej mu roli efektywnego instrumentu polityki regionalnej. KSRR2030 powinna wprost określać, że proponowany nowy kontrakt terytorialny będzie prawną podstawą realizacji zidentyfikowanych przedsięwzięć, uzgodnionych pomiędzy rządem a samorządem województwa, również do realizacji w województwie w ramach krajowych programów operacyjnych.

10. Ważne dla skutecznej realizacji polityki regionalnej będzie zapowiadane zwiększenie znaczenia instrumentów rozwoju realizowanych ze środków krajowych, w ramach polityk sektorowych (resortowych) ukierunkowanych terytorialnie. Podstawową słabością wdrożenia tego podejścia zaplanowanego w KSRR2030 będzie jednak fakultatywność proponowanego kontraktu sektorowego, szczególnie, że ma on być głównym instrumentem dotyczącym kontraktowania środków krajowych pozostających w dyspozycji ministerstw na politykę regionalną. Dokument powinien wskazywać co najmniej obligatoryjne dziedziny, w których środki w ramach programu sektorowego zostaną zakontraktowane regionalnie.

11. Kwestie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym oraz jego integracji z planowaniem społeczno-gospodarczym potraktowano marginalnie. Wśród projektów strategicznych KSRR2030 brak jest wyszczególnionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projektu dotyczącego tej integracji.

12. W projekcie KSRR2030 brakuje wskazania konkretnych rozwiązań (rozwinięcia projektu strategicznego Racjonalny system finasowania jst), które umożliwią skuteczne finansowanie polityki rozwoju przez JST w przyszłości. Wygenerowanie większych środków na ważne dla regionu projekty będzie niezbędne ze względu na zmniejszenie udziału środków unijnych po 2020 roku. Samorząd województwa, jako rzeczywisty kreator polityki regionalnej, powinien zyskać możliwość jej skutecznego finansowania poprzez znaczne zwiększenie udziału w podatkach PIT i CIT.

LUM

27 stycznia 2019 13:44, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Składy komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego
Radni województwa w trakcie sesji w dniu 20 maja 2024 r. wybrali przedstawicieli komisji w Sejmiku Województwa Lubuskiego VII kadencji. Wybrano ... <czytaj dalej>
Przebudowa Spichrzowej
Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ulicy Spichrzowej. Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ, przebuduje ostatni, półkilometrowy odcinek ulicy Spichrzowej. Pierwsze prace ruszą ... <czytaj dalej>
UMCS z Jazz Clubem Pod Filarami
80 lat UMCS w Lublinie z Jazz Clubem „Pod Filarami”. W dniach 14 -17 maja 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury ... <czytaj dalej>
Remont schodów
Nowe schody na Piaskach, obok lecznicza zieleń. Rusza remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte, zejście do ul. Sczanieckiej. Skarpa przy schodach ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Textrans" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Dzik

ul. "Grota" Roweckiego 1 /3, Gorzów Wlkp.
tel. 601 870 602
branża: Odzież - produkcja <czytaj dalej>
Szulejko Piotr Usługi Ogólnobudowlane

ul. Kościuszki 13 c/8, Gorzów Wlkp.
tel. 669 406 034
branża: Budowlane usługi - wykonanie pod klucz <czytaj dalej>
Usługi Budowlane Artur Juzyszyn

ul. Kołłątaja 2 d, Gorzów Wlkp.
tel. 515 901 590
branża: Budowlane usługi - wykańczanie wnętrz <czytaj dalej>

Okrutny los pierwszych syjamskich bliźniaczek
Znęcanie się fizyczne i psychiczne, okrutne eksperymenty medyczne – życie ... <czytaj dalej>
Poznaj pracę laboratorium
W poniedziałek 27 maja od 13.00 do 16.00 Wielospecjalistyczny Szpital ... <czytaj dalej>
Radni są dla Ciebie
Znacie nowych radnych? Jeśli nie, zapiszcie ich dane i kontakty. ... <czytaj dalej>
Nie ma jak u mamy
W maju przypadają liczne święta. Jednym z nich jest Dzień ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« maj 2024 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_1390.jpg
admin ego:
Waligóra z lubuskiego
Dziś przedstawiam Waligórę – kolejną po świętokrzyskiej Sośnie na Szczudłach ... <czytaj dalej>
admin ego:
Mit Matki Polki
W staropolskim społeczeństwie wartość kobiet oceniano na podstawie ich płodności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5319:
o spisanie danych <czytaj dalej>
Anonim_5319:
Zatroszczymy się...... <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Kristinki z Jeninka nie widać ! <czytaj dalej>
Anonim_7573:
Aha! Mój brat w ramach treningu przed nurkowaniem w Blue Hol w Egipcie "zszedł" na dno Hańczy. Potem, w Egipcie na 150...
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_7573:
Nie ma to jak piaskownica ):-) !!!! <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej