poniedziałek 17 czerwca 2024     Albert, Laura, Adolf
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Zarząd województwa o strategii rozwoju
Trwają konsultacje rządowego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 22 stycznia Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w tej sprawie, w którym formułuje uwagi do dokumentu. Zwrócono w nim uwagę m.in. na zwiększenie centralizacji w polityce regionalnej, brak sprecyzowania roli strategii ponadregionalnych oraz brak rozwiązań umożliwiających skuteczne finansowanie polityki regionalnej. Poniżej treść stanowiska.

1. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR2030) trafnie formułuje wyzwania dla polityki regionalnej. Kwestie demograficzne, innowacyjności, kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury technicznej i społecznej, spójności terytorialnej czy efektywności zarządzania są przy obecnych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych kluczowe i wymagają interwencji w ramach polityki regionalnej. Powinny być one jednak uzupełnione i uspójnione z celami i kierunkami działań wskazanymi w części programowej np. w kwestiach związanych ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami na rynku pracy (migracje zarobkowe) czy zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska.

2. Niepokojące jest zwiększenie centralizacji w polityce regionalnej. Projekt KSRR2030 w wielu miejscach zapowiada rosnącą rolę rządu w kształtowaniu polityki regionalnej na poziomie subregionalnym, a nawet lokalnym oraz tworzenie nowych struktur centralnych. Jest to widoczne chociażby w zamiarze powołania Centrum Wsparcia Doradczego czy w planowanym mechanizmie Porozumień Terytorialnych, które dopuszczają zawieranie uzgodnień pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego z pominięciem szczebla wojewódzkiego. Jest to niespójne z przywołaną w projekcie zasadą subsydiarności oraz określoną w ustawie o samorządzie województwa odpowiedzialnością samorządu województwa za prowadzenie polityki rozwoju województwa. Proces ten powinien odbywać się w uzgodnieniu z samorządami województw i z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa.

3. Nieuzasadnionym przejawem centralizacji jest również zamierzenie utworzenia programu skierowanego do najsłabszych gospodarczo obszarów (Program 2020+) zarządzanego z poziomu krajowego. Ze względu na złożoność i specyfikę regionalną, a nawet lokalną problemów występujących na terenie różnych województw, skuteczniejsze byłoby przyporządkowanie do RPO realizowanych

w województwach, w których zdiagnozowane zostały takie obszary (gminy), dodatkowej, dedykowanej alokacji środków na ich wsparcie. Potwierdzeniem tej tezy mogą być uwagi zgłaszane przez przedstawicieli miast średnich z województwa lubuskiego, które wskazują na nie zawsze trafnie ukierunkowaną ofertę w ramach realizowanego z poziomu centralnego wsparcia dla miast średnich.

4. Zwiększenie nacisku na wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo (w tym miast średnich i małych) jest słuszne. Nie powinno to jednak wykluczać dalszego istotnego wsparcia dla funkcji miast wojewódzkich, które są kluczowe dla konkurencyjności regionów („motory rozwoju”). Ograniczenie OSI obligatoryjnych wyłącznie do obszarów zmarginalizowanych i tracących funkcje, które zauważyć można w projekcie KSRR2030 może okazać się nieefektywne. Wsparcia wymagają szczególnie mniejsze miasta wojewódzkie, niebędące metropoliami jak Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, które wykazują deficyty w innowacyjności, sferze B+R, szkolnictwie wyższym i innych funkcjach metropolitalnych, a które pełnią funkcję biegunów konkurencyjności regionów (w KSRR2030 brakuje analizy zróżnicowania miast wojewódzkich). Wobec powyższego, Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) określone jako obligatoryjne należy uzupełnić o miasta wojewódzkie, zgodnie z zapisami

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w części „Wyzwania rozwojowe miast”.

5. Projekt KSRR2030 nie precyzuje roli strategii ponadregionalnych, takich jak Strategia Rozwoju Polski Zachodniej. Słusznie zaakcentowano konieczność wzmacniania współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, ale ogólne zapisy są niewystarczające. KSRR2030 powinna wprost określać konkretne instrumenty realizacji projektów wskazanych w strategiach ponadregionalnych i ich wsparcia np. jako projektów pozakonkursowych lub w formie preferencji w ramach krajowych programów operacyjnych.

6. Z zastrzeżeniem uwag zgłoszonych w punkcie 3, w przypadku utrzymania Programu 2020+ zarządzanego z poziomu centralnego, powinien on obejmować zasięgiem wszystkie gminy zdiagnozowane jako zmarginalizowane. Przeważająca część Programu 2020+ zaproponowana w projekcie KSRR2030, ma być zaadresowana do obszarów, które korzystać będą mogły również z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dublowanie wsparcia). Jednocześnie wiele gmin o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej m.in. zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, przy tak zaplanowanej interwencji nie będzie miało możliwości skorzystać z żadnego dedykowanego wsparcia z poziomu krajowego. W projekcie uwzględnić należy ponadto zaktualizowane dane wskazujące obszary problemowe, zgodnie z przygotowanym na potrzeby Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju raportem z 2018 r. (mapa OSI obligatoryjnych powinna być corocznie aktualizowana).

7. Proponowany w projekcie KSRR2030, układ Obszarów Strategicznej Interwencji pomija znaczną część zachodniej Polski, w której również występują problemy rozwojowe, zdiagnozowane w rządowej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Wskazać należy na specyfikę zachodniego pogranicza i konieczności jego wsparcia, w kontekście sąsiedztwa z silnym partnerem niemieckim. Współpraca transgraniczna, ale również konkurencja i zagrożenie wysysania zasobów przez podmioty z Niemiec, w pełni uzasadniają potrzebę osobnego Programu dla Polski Zachodniej. Wsparcie zachodniego pogranicza, służące utrzymaniu spójności terytorialnej państwa, uznać można wręcz jako polską rację stanu.

8. Pozytywnie ocenić należy utrzymanie dotychczasowego mieszanego systemu implementacyjnego polityki regionalnej opartego o regionalne programy operacyjne zarządzane przez samorządy województw i programy krajowe zarządzane przez rząd. Regiony udowodniły skuteczność w zarządzaniu funduszami UE, czego dowodem są zatwierdzone przez Komisję Europejską sprawozdania z realizacji regionalnych programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013.

9. Realizacja kontraktu terytorialnego przez stronę rządową nie spełnia przypisanej mu roli efektywnego instrumentu polityki regionalnej. KSRR2030 powinna wprost określać, że proponowany nowy kontrakt terytorialny będzie prawną podstawą realizacji zidentyfikowanych przedsięwzięć, uzgodnionych pomiędzy rządem a samorządem województwa, również do realizacji w województwie w ramach krajowych programów operacyjnych.

10. Ważne dla skutecznej realizacji polityki regionalnej będzie zapowiadane zwiększenie znaczenia instrumentów rozwoju realizowanych ze środków krajowych, w ramach polityk sektorowych (resortowych) ukierunkowanych terytorialnie. Podstawową słabością wdrożenia tego podejścia zaplanowanego w KSRR2030 będzie jednak fakultatywność proponowanego kontraktu sektorowego, szczególnie, że ma on być głównym instrumentem dotyczącym kontraktowania środków krajowych pozostających w dyspozycji ministerstw na politykę regionalną. Dokument powinien wskazywać co najmniej obligatoryjne dziedziny, w których środki w ramach programu sektorowego zostaną zakontraktowane regionalnie.

11. Kwestie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym oraz jego integracji z planowaniem społeczno-gospodarczym potraktowano marginalnie. Wśród projektów strategicznych KSRR2030 brak jest wyszczególnionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projektu dotyczącego tej integracji.

12. W projekcie KSRR2030 brakuje wskazania konkretnych rozwiązań (rozwinięcia projektu strategicznego Racjonalny system finasowania jst), które umożliwią skuteczne finansowanie polityki rozwoju przez JST w przyszłości. Wygenerowanie większych środków na ważne dla regionu projekty będzie niezbędne ze względu na zmniejszenie udziału środków unijnych po 2020 roku. Samorząd województwa, jako rzeczywisty kreator polityki regionalnej, powinien zyskać możliwość jej skutecznego finansowania poprzez znaczne zwiększenie udziału w podatkach PIT i CIT.

LUM

27 stycznia 2019 13:44, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Dukat" Lombard

ul. Hawelańska 11, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 63 63
branża: Lombardy <czytaj dalej>
"Top-Auto" Dariusz Matysiak

ul. Myśliborska 21 bud. 21, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 36 41
branża: Samochody - silniki, mechanika <czytaj dalej>
Dworzec Autobusowy Gorzów Wlkp.

ul. Dworcowa 1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 727 94 01
branża: Dworce autobusowe <czytaj dalej>

Pizza z automatu
Czego na Gontowcowym szlaku zabraknąć nie może? Oczywiście budowli gontem ... <czytaj dalej>
Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
W pierwszym Muzeum Muminków
Specjalnie tak wycelowaliśmy pobyt w Tampere, by wypadł dokładnie w ... <czytaj dalej>
Wakacje Polaków 2024
Wakacje 2024 - Polacy chcą podróżować na własnych zasadach. Od kilku ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0598a.jpg
admin ego:
Po prostu Ii
Ii okazało się bardzo ciekawym miastem. Ludzie najczęściej zatrzymują się ... <czytaj dalej>
admin ego:
Zmiany, na które trzeba się przygotować
Polskę i Europę czekają wielkie zmiany, na które trzeba być ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4375:
):-)
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_5156:
Zaraz emigranci, którzy zostali wpuszczeni "biedni ludzie według T..." zaczną zabijać policję. <czytaj dalej>
Anonim_4638:
Takie dni, takie wydarzenia sprawiają, że doceniam jeszcze bardziej nasze miasto. Super, że włączają się w NSK nawet takie placówki jak Zachod <czytaj dalej>
Maria :
Haniu.Piękne podsumowanie Szlaku.Dla mnie ważne bo mało widziałam. Wczoraj tylko Filharmonia bo tańczyła moja Hania.. <czytaj dalej>
Anonim_8875:
Tylko Gorzów! <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej